Meie kool

Aruküla Vaba Waldorfkool asutati 1992.aastal. Sellest ajast on õppetöö paigaks vana mõisahoone ja üks ajalooline mõisa abihoone. Põhikooli õpilaste arv on olnud erinev, jäädes vahemikku 75 kuni 100 last. Praegu õpib meie koolis 91 last ja töötab 20 õpetajat.

Nagu ka teistel waldorfkoolidel, on meil kõiki õppeaineid hõlmav õppekava. Erinevate ainete vahel on sidusus, mis peegeldab maailma ühtsust ning annab õpilasele terviklikkuse tunnetuse. Kooli juhib õpetajate kolleegium, mis tähendab, et kõik õpetajad osalevad kooli juhtimises. Õpetajate seas puudub hierarhia, ülesande jagatakse omavahel. Majanduslikult juhib kooli lapsevanematest koosnev juhatus.

Õppetöö

Rakendame koolis epohhiõpet, kus 4. nädala jooksul õpitakse hommikuses paaristunnis vaid üht ainet.  See võimaldab põhjalikult süveneda, et teadmised ka päriselt kinnistuksid. Sealjuures lõimitakse epohhi teemadega ka samal perioodil toimuvaid erinevaid ainetunde.

Tundides on õppeaine omandamine vaheldumisi liikumise või kunstilise tegevusega. Vahelduvate tegevustega püsib tähelepanuvõime ning huvi tegutsemise vastu.

Õpime läbi praktiliste tegevuste ja pakume lastele võimalust osaleda terviklikus protsessis. Näiteks põllulapi korrastamisest ja vilja külvamisest kuni ise leiva küpsetamiseni või näidendi esimesest lugemisest, teksti õppimisest, dekoratsioonide tegemisest jm kuni etenduse korduva esitamiseni publikule.

Oleme veendunud, et igale inimesele tulevad kasuks erinevad oskused, seega kaasame lapsi erinevatesse tegevustesse. Koolis on käsitöö, puu- ja metallitöö ning kokanduse tunnid kõigile lastele, olenemata nende soost. 

Toetame laste loomingulist mõtlemist ja suuname neid ise leidma lahendusi erinevatele ülesannetele.

Käelises tegevuses kasutame looduslikke ja puhtaid materjale.

Kooliaasta jooksul teeme palju väljasõite ja ekskursioone, sest hindame kõrgelt aktiivset tegutsemist ja praktiliste kogemuste saamist. Nende kaudu omandavad lapsed teadmisi ja oskusi kõige tõhusamalt. Käime teatris, muuseumides, kontsertidel, matkadel ja talveperioodil kogu kooliga iga nädal suusatamas.

Koolis kasutame kirjeldavat  hindamist, see tähendab, et lapsed ei saa numbrilisi hindeid vaid viivad õppeaasta lõpul koju kirjeldava tunnistuse, kus on klassiõpetaja ja aineõpetajate kirjeldus lapse arengust. Numbrilisi hindeid hakkavad lapsed saama lõpuklassides. Nii õpitakse õppimise enda, mitte hinnete pärast.

Koolielu

Meie koolis on klassides vähe lapsi ja seetõttu võimalik individuaalsem lähenemine igale õpilasele.

Meie koolis on lastel oma koduklass ning erinevate klasside juurde tundidesse liiguvad hoopis õpetajad. Nii ei pea lapsed päeva jooksul mitmeid kordi oma asju pakkima.

Meie koolilaste vahetunnid mööduvad õues värskes õhus liikudes ja mängides.

Õppeaasta sündmused on kooskõlas tähtpäevadega (Miikaelipäev, jõulud, emakeelepäev jm). Iga kuu viimasel reedel toimub kuupidu, kus lapsevanematel on võimalik näha väikest osa sellest, millega lapsed on kuu aja jooksul klassis tegelenud (muusikapalad, luuletused, eurütmia jm). Lisaks on klassides vaatamiseks välja pandud vihikud, käsitööesemed, maalid jm.

Meil on koolis kolm koori, kus laulavad kõik kooli lapsed. Laste hulgas ei tehta kooriga liitumiseks valikut, sest usume, et kõik lapsed on võimelised laulma. Pingutuste tulemuseks on osalemised laulupidudel.

Igal kevadel toimub avatud uste päev, kus kogu kooli- ja lasteaiapere tegutseb selle nimel, et külalistele meie kooli tegemisi tutvustada. Toimuvad kontsert, vestlusringid, ekskursioon koolimajas, näitused, töötoad jm.

Kutsume ellu uusi traditsioone, et tutvustada kogukonnale ja huvilistele meie kooli tegemisi. Nii sai näiteks sel õppeaastal peetud esimene jõululaat.

Koolil on oma söökla, kus valmistatakse iga päev värsket lõunatoitu.

Peale tundide lõppu on väiksemate klasside õpilastel võimalus oma vanemaid oodata pikapäevarühmas.

Kogukond ja kool

Peame väga oluliseks toetavat kogukonda ja koostööd kõigiga, kellest sõltub meie hoole alla antud laste heaolu. Laps on võimeline õppima ja arenema vaid siis, kui ta tunneb end koolis turvaliselt. Püüame lastele pakkuda toetavat, hoolivat ja sooja õhkkonda.

Õpetaja ja lapsevanem on koostööpartnerid, kelle ühine eesmärk on pakkuda lapsele tema arenemiseks ja õppimiseks parimat keskkonda ja võimalusi.

Lapsevanemad on väga oluline osa meie kooliperest ja alati oodatud meie üritusi kaasorganiseerima või neid külastama.

Paneme palju rõhku ühtseks klassiks kasvamisele. Klassijuhataja on keegi, kes on laste jaoks alati olemas ja kelle poole võib igas olukorras pöörduda nii laps kui lapsevanem.

Väikeses koolis tunnevad enamus vanemaid üksteist ja tekib kõik-tunnevad-kõiki õhkkond. Kool ja lasteaed asuvad lähestikku ning erinevates vanustes õed-vennad saavad päeva jooksul hoovis kohtuda, mis toetab ühisuse tunnet.